Sự tham dự của bạn sẽ trợ giúp chúng tôi trong việc quy hoạch phục vụ trong tương lai.
Phần trả lời của bạn sẽ được giữ kín tuyệt đối, chỉ dùng trong việc nghiên cứu phân tích.

+Thời gian thăm dò : khoảng 5 phút
+Ngày điền Bản thăm dò : Từ nay đến hết ngày 21/8/2017
+Ngày dự định công bố danh sách bốc thăm : Tháng 9 / 2017

Xin chú ý, khi viết Bản thăm dò, xin đừng sử dụng chức năng “Trở về trang trước”


 
 
 
 

 
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc về Thể lệ và Giải thường của sự kiện này, hãy viết thư tới Hộp thư sự kiện rtisurvey@rti.org.tw